0721-654 654

Sälj- & köpVILLKOR

SÄLJVILLKOR

1. UPPDRAGETS OMFATTNING

Auktionskammaren Sydost åtar sig att på nedan angivna villkor såsom kommissionär på auktion försälja inlämnat föremål för säljarens räkning. Auktionskammaren Sydost har rätt att sälja inlämnat föremål vid det auktionstillfälle som enligt Auktionskammaren Sydosts bedömning ger bästa resultat eller av annan anledning är lämpligast. 

2. INLÄMNING TILL AUKTION

Säljaren ansvarar för att han/hon har full och oinskränkt äganderätt till föremål som han/hon lämnar till Auktionskammaren Sydost för försäljning eller, om föremålet ägs av tredje person, att han/hon äger rätt att sälja och uppbära likvid för detta föremål. Om säljaren ej äger föremålet han/hon lämnar till försäljning, skall vederbörande i vederhäftig skrift styrka sin behörighet att sälja föremålet. Auktionskammaren Sydost är dock ej skyldigt att utan särskild anledning kontrollera säljarens behörighet att sälja föremålet. Säljaren medger att Auktionskammaren Sydost får lagra kunduppgifter för framtida köp eller försäljningar. Alla kunduppgifter behandlas konfidentiellt och lämnas inte ut till tredje part. Samtycket är giltigt till dess säljaren själv säger upp det. Säljaren har rätt att återkalla samtycket vilket görs genom att skriva till Auktionskammaren Sydost.

3. FÖRVARING OCH FÖRSÄKRINGSANSVAR

Auktionskammaren Sydost ansvarar för att inlämnade föremål förvaras på ett betryggande sätt. Inlämnat föremål är från mottagandet av Auktionskammaren Sydost försäkrat mot skada i samband med inbrott, brand och vattenskada samt försäkrat mot stöld och andra skador i Auktionskammaren Sydosts utställningslokal intill värde motsvarande marknadspris minus provision. Har föremålet sålts på auktion uppgår försäkringsvärdet till klubbat pris minus provision. Skador på föremål orsakade av Auktionskammaren Sydost täcks genom Länsförsäkringar allriskförsäkring. Auktionskammaren Sydost kan ej hållas ansvarigt för skador på ramar, tavelglas eller för naturliga förändringar i levande material som till exempel sprickbildning i trä, blekning av papper eller sedvanligt slitage i samband med visning. 

4. UNDERSÖKNING OCH KATALOGISERING

I samband med katalogiseringsarbetet undersöks det inlämnade föremålet närmare. Auktionskammaren Sydost har full och oinskränkt rätt att bestämma hur föremål skall beskrivas och förbehåller sig rätten att frånträda försäljningsuppdrag av föremål, utan ersättning till säljaren, om tveksamhet uppkommer angående föremålets äkthet, skick, ursprung, äganderätt till föremålet eller andra uppgifter som Auktionskammaren Sydost bedömer som väsentliga. 

5. FOTO OCH AVBILDNING

Alla fotografier och avbildningar av inlämnade föremål är Auktionskammaren Sydosts egendom och får utan särskild ersättning användas, detta gäller även för ändamål, vilka ej har samband med försäljningen. 

6. UTROPSPRIS OCH BEVAKNING

Auktionskammaren Sydost bestämmer, i förekommande fall, i samråd med säljaren vilket utropspris och vilken bevakning som skall sättas på föremålet. Detta sker i överensstämmelse med god sed inom branschen. Med bevakning avses att för säljarens räkning bevaka att föremålet inte säljs under överenskommet minimipris. I de fall föremål ej uppnår bevakningspris och återgår till säljaren skall föremålen skriftligen anmälas till omförsäljning eller hämtas senast 6 dagar efter auktion. 

7. PROVISION

Vid försäljning på Onlineauktion beräknas provision på klubbslaget med 25% inklusive moms. Om bevakning leder till återrop debiteras en återropsavgift om 100 kr per rop. Fotoavgift tillkommer med 50 kr inklusive moms per rop. 

8. REDOVISNING OCH UTBETALNING

Utbetalning sker 30 dagar efter auktion under förutsättning att det försålda föremålet är betalt. Auktionskammaren Sydost har ingen skyldighet att vidta rättsliga åtgärder mot köpare för att få denne att fullgöra betalning. För den händelse att köpare inte betalar har Auktionskammaren Sydost rätt att, efter eget val, antingen häva köpet och försälja egendomen på nytt eller att häva köpet och egendomen återgår till säljaren. Om säljaren har förfallen skuld till Auktionskammaren Sydost äger Auktionskammaren Sydost rätten att kvitta sådan skuld före utbetalning till säljaren. I händelse av ångrat köp säljes objektet om med samma villkor på nästa Onlineauktion, utan att säljaren särskilt meddelas om detta i förväg. 

9. AVHÄMTNING AV GODS

Föremål som har återropats, refuserats eller av annan anledning inte försålts skall avhämtas hos Auktionskammaren Sydost senast 6 dagar efter auktion. Föremål med bevakningspris som helt saknat bud kan omsäljas efter överenskommelse med Auktionskammaren Sydost. Om säljaren inte hämtat föremålet har Auktionskammaren Sydost rätt att ta ut en förvaringsavgift om 25 kr inklusive moms per påbörjad dag. Skulle föremålet inte vara avhämtat inom tre månader har Auktionskammaren Sydost rätt att sälja föremål i enlighet med reglerna i lagen om näringsidkares rätt att sälja ej avhämtade föremål. Auktionskammaren Sydost äger rätt att innehålla osålt objekt såsom säkerhet för fordran som Auktionskammaren Sydost har gentemot säljaren, oberoende av hur denna fordran uppkommit. Underlåter säljaren att erlägga betalning för förfallen skuld hos Auktionskammaren Sydost, eller att hämta osålda föremål, äger Auktionskammaren Sydost rätt att omförsälja föremål för säljarens räkning. Auktionskammaren Sydost äger rätten att bestämma utropspris samt om föremålet skall åsättas ett bevakningspris eller ej. 

10. ÅTERKALLELSE AV FÖRSÄLJNINGSUPPDRAG

Återkallelse av försäljningsuppdrag skall ske skriftligt. Säljaren äger inte rätt att utan medgivande från Auktionskammaren Sydost återkalla försäljningsuppdrag efter att objektet publicerats på vår hemsida. Om säljaren återkallar försäljningsuppdrag skall han ersätta Auktionskammaren Sydost för kostnader för hantering, värdering, eventuell katalogisering och fotografering av föremål m.m. med full försäljningsavgift baserad på utropspris/värdering. 

11. ANSVARSBEGRÄNSNING OCH FORCE MAJEURE

Om Auktionskammaren Sydost gentemot köpare av föremål blir ansvarig för felaktigheter, har Auktionskammaren Sydost rätt att kräva motsvarande ersättning av säljaren. Auktionskammaren Sydost garanterar föremålets äkthet, vilket säljaren i sin tur svarar för gentemot Auktionskammaren Sydost. Auktionskammaren Sydost ansvarar inte för förlust som åsamkas säljare eller köpare på grund av krigsliknande händelser, myndighetsåtgärd, strejk, blockad eller liknande händelse som Auktionskammaren Sydost ej kunnat råda över eller skäligen kunnat förutse. Tvist skall avgöras av allmän domstol, där Kalmar tingsrätt är första instans.

KÖPVILLKOR

ANSVAR 

Det är köparens ansvar att läsa auktionsvillkoren innan bud läggs. Genom att använda Auktionskammaren Sydost budservice för onlinebudgivning accepterar budgivaren villkoren. Alla föremål säljs i förevisat och befintligt skick. Det yttersta ansvaret åvilar kunden att själv före auktionen förvissa sig om objektens kvalitet, äkthet och kondition. Auktionskammaren ansvarar inte för slitage, skador, defekter etc. som förbigåtts och ej redovisats. Klockor, urverk, teknikföremål och instrument säljs som konstföremål, varför någon garanti för deras tekniska funktion ej lämnas.

Auktionskammarens ansvar är alltid begränsat till det pris inklusive provision köparen erlagt för objektet. Auktionskammaren Sydost svarar således inte för andra skador och kostnader som eventuellt kan ha drabbat köparen. Auktionskammaren påtager sig inget ansvar för bud som avgivits men ej registrerats, oberoende av om utebliven registrering är en följd av tekniska fel, oaktsamhet eller annat. Auktionskammarens ansvar för vård och tillsyn av inropade föremål upphör om dessa ej avhämtats inom föreskriven tid. 

BUDGIVNING 

ALLMÄNT

För att bjuda på auktion måste du vara registrerad som kund. Kundnummer erhålls via kundtjänst eller vår hemsida. Vi registrerar ditt namn, adress, E-mail, telefon- och personnummer, varefter du erhåller ett kundnummer med vilket du identifierar dig såväl vid budgivning som andra kontakter med Auktionskammaren Sydost. Köparen medger att dessa personuppgifter får lagras och användas av Auktionskammaren Sydost för hantering av register, administration, fakturering, utbetalning eller andra med verksamheten förenliga uppgifter. Alla kunduppgifter behandlas konfidentiellt och lämnas inte ut till tredje part. Samtycket är giltigt till dess köparen själv säger upp det. Köparen har rätt att återkalla samtycket vilket görs genom att skriva till Auktionskammaren Sydost.

Den som avger högsta budet är köpare till klubbat pris. Var och en som bjuder för annans räkning är ansvarig för köpets slutförande. I händelse av att lika slutbud avgivits går objektet till den som först lade det vinnande budet.  

BUDGIVNING VIA HEMSIDAN

Budgivning sker online via vår hemsida www.auktionsydost.se. Efter inloggning kan kunden lägga bud fram till den sluttid som är angivet på varje objekt. Om bud inkommer när mindre än 2 minuter återstår till objektets sluttid, startar nedräkningen automatiskt om så 2 minuter återstår från budgivningstillfället. Efter varje bud får budgivare besked om budet är högst eller om budet inte räcker till. Lagda bud gäller och kan inte dras tillbaka i efterhand.

INROPSUPPDRAG VIA KUNDTJÄNST

Skriftliga inropsuppdrag accepteras hos kundtjänst i visningslokalen fram till en timme innan första auktionen avslutas. Auktionskammaren behandlar inlämnade bud konfidentiellt. Budgivningen sker automatiskt, och så förmånligt som möjligt för köparens räkning. Auktionskammaren är dock inte ansvarigt för någon som helst förlust som kan drabba kunden om Auktionskammaren inte genomför ett buduppdrag. Det åvilar vidare kunden att efterfråga huruvida dennes bud resulterat i ett köp. Efter att kvällens auktion är slut, skickas en faktura via e-mail. Om kontaktuppgifterna inte stämmer, eller om köparen inte har någon e-mailadress, åvilar det köparen att efterfråga om dennes bud har resulterat i ett köp. 

BETALNING

På klubbslagspriset tillkommer 22,5% provision inkl moms samt slagavgift 50:-/objekt ink. moms.

Betalning kan ske direkt efter auktionen så snart som fakturan erhållits, och under alla omständigheter skall betalning vara oss tillhanda senast 6 dagar efter auktionsdatum. Om betalning inte erläggs inom 6 dagar från auktionsdagen kan dröjsmålsränta tillkomma med gällande diskonto + 8%. 

Betalas köpesumma och ränta ej inom 6 dagar efter det att Auktionskammaren Sydost sänt krav till köpare, har Auktionskammaren Sydost rätt att annullera köpet och sälja föremålet på ny auktion hos Auktionskammaren Sydost. Eventuell förlust betalas av köparen. Har köparen tillgodohavande från försäljning hos Auktionskammaren Sydost, är Auktionskammaren Sydost berättigad att moträkna detta. Har köparen lämnat in andra föremål till auktion, är Auktionskammaren Sydost berättigad att sälja dessa föremål på auktion hos Auktionskammaren Sydost utan att vara bunden till köparens fastställda bevakningspris. Köparen är ej berättigad att kräva utlämning av föremål inlämnade till auktion, så länge den förfallna skulden till Auktionskammaren Sydost ej är betald, oavsett om värdet på dessa föremål anses överstiga den förfallna skulden.

Auktionskammaren Sydost är berättigad att avvisa bud avgivna av en köpare som misskött sina betalningsförpliktelser till Auktionskammaren Sydost, eller bud avgivna av annan person för dennes räkning, likaså är Auktionskammaren Sydost berättigad att kräva deposition som villkor för att acceptera framtida bud.

Betalning kan ske med bank- eller kreditkort, bankgiro eller insättning på bankkonto. Bankgiro: 5692-0630.

UTLÄMNING

Köpesumman skall vara betald innan det köpta kan lämnas ut till köparen. Föremål som inte avhämtas inom 6 dagar efter klubbslaget, blir flyttat till lager för köparens räkning och risk. Lagringsavgift om 50 kr/objekt och dag tillkommer samt en administrationsavgift på 100 kr. Köpta föremål som är betalda, men inte avhämtade, har Auktionskammaren Sydost rätt att avyttra i enlighet med lagen om näringsidkares rätt att sälja ej avhämtade föremål (1985:982). 

TRANSPORT

Om köparen inte har möjlighet att personligen avhämta inropade objekt kan transport beställas av en transportfirma. Det ankommer på köparen att boka transport av auktionsgods utan dröjsmål. Inropade objekt lämnas ut så snart som de är betalda.  

KONSTNÄRSAVGIFT, FÖLJERÄTT

Enligt svensk upphovsrättslag (1960:729) skall avgift utgå på sålda konstverk och brukskonst av svenska samt vissa utländska konstnärer. Avgiften utgår med 5% på klubbat pris och tillfaller konstnären eller dennes efterlevande intill utgången av det sjuttionde året efter konstnärens död.

Auktionsföremål som omfattas av avgiften är utmärkta i katalogen. På försäljningspris som inte överstiger 5% av basbeloppet, dvs för närvarande 2380 kr, utgår ingen avgift.

EXPORTTILLSTÅND

Enligt lagen (1998:950) om Kulturminnen m.m. krävs tillstånd för utförsel av vissa i lagen angivna svenska och utländska kulturföremål. Läs mer på Riksantikvarieämbetets hemsida www.raa.se.

FÖREMÅLSBESKRIVNING

Alla objekt säljs i det skick de befinner sig i vid klubbslaget och som beskrivits i katalog eller på hemsida med senare offentliggjorda ändringar. Ändringar i katalog kan publiceras fram tills objektet säljs. Vid avgörande ändringar meddelas högsta budgivaren via e-mail. Beskrivningen är gjord efter bästa förmåga och efter fastställda katalogiseringsprinciper. Föremålen kan av ålder eller särart vara behäftade med fel, brister, eller restaureringar som inte nödvändigtvis angivits i katalog eller på hemsidan. 

Bilder i katalog eller på hemsidan är endast till för identifikation och kan inte användas för utvärdering av föremålens kondition. En viss avvikelse mellan ett objekts verkliga utseende och dess utseende på bild kan förekomma, i synnerhet när det gäller färgåtergivning. Alla som önskar bjuda på auktion bör därför själv undersöka föremålen, på de före auktionen hållna visningarna eller genom konditionsrapporter, för att förvissa sig om de önskade föremålens skick. Beskrivningen är en indikation av den vid försäljningstillfället rådande uppfattningen av experter och värderingsmän. Skulle det efter köpet uppstå tvivel om föremålets äkthet eller överensstämmande med beskrivningen, skall detta omgående meddelas Auktionskammaren Sydost.

I det fall det köpta föremålet skulle vara en förfalskning, eller om beskrivningen varit behäftad med väsentliga fel, som medfört ett väsentligt högre slutpris än vad en korrekt beskrivning antas ha resulterat i, har köparen rätt att göra en reklamation. Därefter återbetalas den totala köpesumman.

Mått- och viktangivelser är ungefärliga och kan endast ligga till grund för en reklamation om skillnaderna är väsentligt avgörande för objektets pris. Rätten att reklamera köp, under de anförda villkoren att annullera ett köp, kan endast utövas av den person som köpt det aktuella föremålet hos Auktionskammaren Sydost. Reklamation skall meddelas till Auktionskammaren Sydost utan dröjsmål efter köp, dock senast 2 år efter dagen för köpet. Föremålet skall inom samma tid returneras i samma skick som det var vid tidpunkten för klubbslag. Köparen kan i tillfälle av annullering inte kräva betalning av räntor på köpesumman och är inte heller berättigad att kräva annan utgift eller förlust som t ex eventuell förlorad vinst vid vidareförsäljning.

Ett köp kan inte reklameras enligt ovanstående bestämmelser i det fall:

A. beskrivningen i katalog eller på hemsidan på dagen för klubbslag var i överensstämmelse med den på denna tidpunkt gällande uppfattningen bland värderingsmän och experter.

B. det, vid tidpunkten för försäljning, enda sättet att fastslå att föremålet var en förfalskning, var genom genomförande av vetenskapliga processer, om giltigheten först blev känd efter tidpunkten för försäljningen eller om det hade krävt orealistiska kostnader eller varit ogenomförbara utan att det aktuella föremålet hade skadats. 

KONDITIONSRAPPORT 

Auktionskammaren Sydost påtar sig, om det är möjligt, att informera närmare om föremåls kondition och skick. Detta är en service för kunder som inte själva har möjlighet att undersöka föremålen på visningen. Enbart skriftliga konditionsrapporter kan användas till grund för reklamationer. 

ÅNGERRÄTT

Enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (2005:59) har en konsument ångerrätt vid köp på nätauktion. Köparen har dock inte ångerrätt om köparen är näringsidkare (en person som handlar för ändamål som har samband med den egna näringsverksamheten) eller om undantag från ångerrätten i nämnda lag kan tillämpas. Som näringsidkare räknas när man har registrerat ett konto i företagets namn och använder det för köp. Köparen ska meddela Auktionskammaren Sydost att ångerrätten åberopas inom den ångerfrist om 14 dagar som inleds från och med den dag då köparen får det inropade objektet i sin egen eller via ombuds besittning, dock ej senare än 25 dagar efter auktionsdatum. För att ångra ett köp skall köparen meddela Auktionskammaren Sydost skriftligen föremålets objektnummer, sitt kundnummer och namn, samt bankkonto, bank- eller postgiro för återbetalning, via e-mail till retur@auktionsydost.se. Efter ångrat köp ska köparen på egen bekostnad inom 14 dagar returnera föremålet till Auktionskammaren Sydosts lokaler. Det ankommer på köparen att paketera föremålet på ett sådant sätt att det inte skadas under transporten. Föremålet ska återlämnas i samma skick som det var vid det tillfälle då det lämnat Auktionskammaren Sydosts lokaler. Auktionskammaren Sydost har ingen skyldighet att godkänna ånger för föremål som skadats under transport eller efter köparens handhavande av föremålet under ångerfristen. Auktionskammaren Sydost återbetalar klubbat pris plus köparavgifter till köparen, vilket sker inom 14 dagar efter att föremålet har återlämnats till Auktionskammaren Sydost. Köparen själv står för alla kostnader i samband med hemtransport och retur. Auktionskammaren Sydost kan ej ansvara för att återsända föremål som skickats tillbaka där köparen ej uppfyllt kraven för ångerrätt.

Enligt ovan nämnda lag äger Auktionskammaren Sydost rätt att göra undantag från ångerrätten för föremål av guld, silver eller platina, då det ”avser en vara eller tjänst vars pris beror på sådana svängningar på marknaden som näringsidkaren inte kan påverka och som kan inträffa under ångerfristen” (11§2). Undantag kan också göras vid försäljning av föremål i partier där inte alla enskilda delar ingående i ropet kan identifieras utifrån föremålets foton, t.ex. frimärksalbum och samlingar med mynt, då det avser en vara som till sin natur är sådan att den efter leverans kan sammanblandas med en annan vara på så sätt att varorna inte kan skiljas ifrån varandra (se 11§2), detta gäller dock inte om varan avhämtas av köparen personligen på Auktionskammaren Sydost och köparen vid avhämtningstillfället åberopar sin ångerrätt.

Om Auktionskammaren Sydost har anledning att misstänka att köparen missbrukar ångerrätten t.ex. genom att använda ångerrätten för att slippa stå fast vid lagda bud och på så vis påverkar budgivningsprocessen, förbehåller sig Auktionskammaren Sydost sig rätten att stänga ner kundens konto. Det är t.ex. inte tillåtet att bjuda på objekt som man tidigare har ropat in och ångrat. 

SLUTPRISLISTA

En lista över slutpriser som uppnåtts på auktionen kan ses på vår hemsida på auktionsdagens kväll. Köpare kan se sina köp, efter att ha identifierat sig med personlig kod som erhålls från kundtjänst. 

TVISTER

Tvister rörande dessa villkor avgörs i enlighet med svensk lag i svensk domstol.

 

 VÅR INTEGRITETSPOLICY


I enlighet med den nya EU-lag som infördes 25 maj 2018 – GDPR General Data Protection Regulation – har Auktionskammaren Sydost anpassat vår policy för hur vi hanterar våra kunders personuppgifter.

Genom att ansöka om ett kundnummer för budgivning, eller genom att underteckna ett inlämningskontrakt godkänner kunden att vi får använda dennes personuppgifter för hantering av register, administration, fakturering, utbetalning eller andra med verksamheten förenliga uppgifter. I kunduppgifterna ingår namn, kontaktuppgifter och personnummer. Vi lagrar inga kreditkortsuppgifter. Alla uppgifter lagras tillsvidare. En kund kan när som helst få veta vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss genom att själv logga in på vår hemsida eller genom att kontakta Auktionskammaren Sydost. En kund kan be att få sina personuppgifter raderade genom att kontakta oss skriftligen. Dock är vi skyldiga att spara alla fakturor och redovisningar i sju år efter försäljningstillfället för att kunna fullgöra våra förpliktelser gentemot Skatteverket.
Alla kunduppgifter behandlas konfidentiellt och lämnas aldrig ut till tredje part. Vi skickar inte heller nyhetsbrev till dem som bett om att få slippa detta.